Kontakt

+48 606 50 81 00
+48 512 66 43 46
+48 605 11 74 93
FAX: +48 32 739 01 44

5838067
darek.bitsoft
biuro@bit-soft.pl

Promocje

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego lodoweczki.pl
z dnia 2018.05.22


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest FIRMA Bit-Soft z siedzibą w Tychyach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bielska 97/25, 43-100 Tychy); NIP: 6461321490; REGON: 243426995; adres poczty elektronicznej: biuro@bit-soft.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadkach wskazanych w ich treści, za zgodą Usługobiorcy lub Klienta.
1.4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem na skrzynkę biuro@bit-soft.pl. Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:
1.4.1. telefonicznie od numerem +48 512 66 43 46,
1.4.2. listownie na adres korespondencyjny, tj. ul. Bielska 97/25, 43-100, Tychy
1.4.3. przez formularz kontaktu w sprawie danych osobowych na stronie https://www.lodoweczki.pl.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

2.1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Usługobiorcy lub Klienta podczas działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
2.2. Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:
2.2.1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto, Newsletter) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
2.2.2. działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. przez formularz kontaktowy na stronie https://www.lodoweczki.pl lub e-mail) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
2.2.3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie zgody Usługobiorcy lub Klienta na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania (podstawa art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia),
2.2.4. wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia),
2.2.5. wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).
2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Dane te są niezbędne do realizacji powyższych celów.
2.4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy, wykonania usługi.
2.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.

3. ODBIORCY DANYCH

3.1. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
3.1.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką paletową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
3.1.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
3.2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3.3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

4.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
4.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
4.2.1. identyfikacji sesji Usługobiorcy;
4.2.2. weryfikacji ustawień
4.2.3. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
4.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się zalogowanie na stronie lub zapisywanie Produktów dodanych do koszyka, a tym samym złożenie zamówienia).
4.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
4.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


4.5.1. w przeglądarce Firefox
4.5.2. w przeglądarce Internet Explorer
4.5.3. w przeglądarce Chrome
4.5.4. w przeglądarce Edge
4.5.5. w przeglądarce Opera

4.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

5. PRAWA USŁUGOBIORCY I KLIENTA

5.1. Usługobiorca lub Klient posiada prawo do:
5.1.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.1.2. przenoszenia danych,
5.1.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
5.1.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
5.1.5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
5.2. Powyższe uprawnienia Usługobiorca lub Klient może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem poprzez kanały wskazane w pkt 1.4. niniejszej polityki prywatności.
5.3. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych, np. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Usługobiorcę lub Klienta zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
6.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.4.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
6.4.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
6.4.3. Certyfikat SSL.